Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵣⵎⵍⵏⵜ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ
jeudi, 09 novembre 2017 09:06

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵣⵎⵍⵏⵜ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ

ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ– ⵟⵣⵎⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.
 
ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵣⵔⵓⴳ-ⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵙⵙⴹⵔⵓ ⵉ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵟⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵟⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵢⵣⵔⵉⵏ (2016) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ « ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴳ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ-ⵏⵏⵖ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵢⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴱⴷⵓⵓⵉ, ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵎⴰⵍ, ⴰⵢ ⵢⵃⴷⵕ ⴷ ⵡⵎⵜⵉⵍ-ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉ, ⴰⵀⵎⴰⴷⵓⵓ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⴱⴷⴰⵍⵍⴰⵀ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴷⵓⵓⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⵏⵄ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵣⵔⵓⴳ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴳⴳⵜ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵎⴱⴰⴷⴷⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⴷⵓⵇⵇⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.
 
« ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵊⵔⵉⵎⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⵍⵚⵏⴰⴼ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵖⵍⵍⵙ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵜⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵅⴰⵜⴰⵍⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴷⵓⵓⵉ.
 
ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵏⵙⴰⵜⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵇⴰⴱⴰⵍⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵡⴰⵢⴹ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵉ, ⴷⴳ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵜⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴰⵏⵜ ⴽ-75 ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵎⴱⴰⵄⴰⴷⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴳⴰⵔ 400 ⴷ 800 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ.
 
ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ, ⵢⴰⵍ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵙⵏⵙ ⴷⴰⵅⵍ ⵜⵍⵉⵙⴰ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⴻⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴰⵍⵣⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ.
 
ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴼⵇⴷ ⵏ ⵢⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ, ⴰⵙⵖⵍⵍⵙ ⵏ ⵢⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⴷⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⵡⵎⴱⴰⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ ⴷ ⵡⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵏⵏⴼⵄ ⵓⵛⵔⵉⴽ.
Lu: 44 fois
banner-aps