Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ
mercredi, 08 novembre 2017 19:50

ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ǧⴱⴱⴰⵀⵉⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ-ⵜⵏ-ⵉⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵙⴳ ⴷ-ⵜⴹⵔⴰ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⴳⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴷⴳ ǧⴱⴱⴰⵀⵉⵢⴰ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ), ⵉ ⴷ-ⵢⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ-ⵜⵏ. ⵉⵙⵎ-ⵏⵙⵏ ⴰ. ⵎⵙⵙⴰⵓⵓⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵙ. ⴰⵍⵉ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ‘’ⴱⴱⵥⵏ ⵜⵣⴰ (9) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ, ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵍⴱⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ  ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ,  ⵢⵉⵡⵏ (01) ⵏ ⵓⵙⴱⴰⴱⴱⴰⵢ, (3.000) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ, ⵢⵉⵡⵏ (01) ⵏ ⵓⵟⵓⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⵔⵉⵏⴰ, (1.380) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⴱⵍⴰ, ⵉⴼⵛⴽⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵣⵉ, ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ’’.
Lu: 45 fois
banner-aps