Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵏⵄⵜ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵖ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⵇⵍⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016
dimanche, 05 novembre 2017 09:56

ⴰⵙⵏⵄⵜ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵖ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⵇⵍⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵜⵜⵓⵙⵏⵄⵜ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵏⵖⵉⵏ-ⵜ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵖⵍⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵎⵏⴷⴰⴼ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ, ⵢⵖⵥⵔ « ⴹⴰⵅⵉⵍ » ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵇⵍⵍ, ⵢⵉⴹⴼⴼⵕⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ, ⴼ. ⵄⵉⵙⵙⴰ
 
ⴰⵙ-ⵇⵇⴰⵔⵏ « ⴰⴱⵉ ⴷⵊⴰⴱⵔ », ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵙⵖⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴷⴷⵉⵜ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⴰⵔⵏ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⴱⵍⵍⵉ « ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⴼⵃ ⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ, ⵓ ⵙⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵜⵖⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵖⵓⵜⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵄⵜ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏⵖⵉⵏ-ⵜ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⴷⴳ ⵉ ⵓⵎⵏⴷⴰⴼ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵖⵥⵔ « ⴹⴰⵅⵉⵍ » ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵇⵍⵍ, ⵢⵉⴹⴼⴼⵔⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ, ⴼ. ⵄⵉⵙⵙⴰ ⴰⵙ-ⵇⵇⴰⵔⵏ « ⴰⴱⵉ ⴷⵊⴰⴱⵔ ».
 
ⵓ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵖⵉⵔ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵏ ⵓⵙⵔⵡⵍ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⵜⴼⵜ, ⵜⵟⵟⴼ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵓⵎⴱⵔ 2017, ⵙⵏ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵄⵄⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵍⴼⴼⴰⵛⴰ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵔ ⴷⴳ ⵉ, ⵎⵙⵉⵍⴰ. ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵉ, ⴱⵓⵔⵊ ⴱⴰⵊⵉ ⵎⵓⵅⵜⴰⵔ, ⵟⵟⴼⵏ 03 ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⴷ (01) ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⵚⵉⵡⴹ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵣⵉⵣⴰⵏ (420) ⵍⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓ ⴷⴳ ⵉ, ⵡⴰⴷ-ⵙⵓⴼ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⴷⴷⴰⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ 04 ⵏ ⵢⴰ ⵢⵣⵣⵏⵓⵣⵏ ⵍⵀⵢⵓⴼ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ (664) ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵏⵜ ⵏ ⵜⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵉ, ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⴷ (1950) ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵅⵅⴰⵏ ⴷⵉ, ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ.
 
ⵓ ⵖⴼ ⵓⵖⵉⵔ-ⵏⵏⵙⵏ ⵕⵣⵉⵏ ⵉⵄⵙⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵃⴰⵡⵍⵜ ⵏ ⵓⵀⴰⵊⵔ ⵏ (200) ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵉ, ⵄⵏⵏⴰⴱ ⴷ ⵛⵛⵍⴼ ⴷ ⵄⵉⵏ ⵟⵎⵓⵛⵛⵏⵜ ⴷ ⵡⵀⵔⵏ ⴷ ⵎⵓⵙⵜⵖⴰⵏⵎ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 29 ⵏ ⵉⵎⴰⵓⵀⴰⵊⵔⵏ ⵅⴰⵍⴼⵏ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ, ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ ⴷ ⵟⵉⵏⴷⵓⴼ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ.
Lu: 51 fois Dernière modification le dimanche, 05 novembre 2017 19:56
banner-aps