Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵟⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⵜⵜⵙⴰⵄⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⴷⵉ ⵟⵉⵀⵔⵜ
samedi, 04 novembre 2017 09:49

ⵟⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⵜⵜⵙⴰⵄⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⴷⵉ ⵟⵉⵀⵔⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  - ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵍⴰⵡⵜ ⵙⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵜⵖⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙⵏⵏⴰⵟⵉ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⵜⵜⵙⴰⵄⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⴷⵉ, ⵟⵉⵀⵔⵜ, ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ 14 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵔⵡⵍⵏ ⴷⴳ ⵉ, ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ ⴷ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ ,ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ, ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵉⵎⵓⵄⴰ, ⵙⵖⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⴱⵍⵍⵉ «  ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⴼⵃ  ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ, ⵓ ⵙⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵜⵖⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵍⵖⵓⵜⵏ, ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵍⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 02 ⵓⵎⴱⵔ 2017, ⵜⵍⴰⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵢⵜⵜⵙⴰⵄⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵄⵉⵏ ⵏ ⵔⵔⴱⵔⴰⴱ ⴷⵉ, ⵟⵉⵀⵔⵜ ». ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ « ⵜⴱⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵙⵔⵡⵍ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⵜⴼⵜ, ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵍⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵉ, ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ ⴷ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ , 14 ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵔⵡⵍⵏ ⴷ 04 ⵏ ⵜⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵉⵏ ⵏⴳⴳⵔⵏⵜ ⵙ ⴽⵓⵣ ⴷ 3.6 ⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴳⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵛⵛⵉⵜ ⴷ 2286 ⵏ ⵜⵃⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵀⵍⵡⵙ ⴷ 04 ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵜ ⵖⴼ ⵡⵓⵣⵣⵍⴰⵏ ⴷ 02 ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵚⵉⵡⴹ ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵣⵏⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵢⵓⵔ ⴰⵚⵉⵏⴰⵄⵉ. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵣⵉⵣⴰⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⴷⴷⵔⴽ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ 03 ⴽⴳ ⴷ ⵍⴽⵉⴼ ⴷ 23 ⵏ ⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⴷⴷⵅⵅⴰⵏ ⴷⴳ ⵉ, ⵡⴰⴷ-ⵙⵓⴼ ⴷ ⵄⵉⵏ ⵚⴰⵍⵃ.
 
ⵓ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵖⵉⵔ ⵉⵛⵜ : ⵢⵇⵇⴰⵔ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⴱⵍⵍⵉ « ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵉⵄⵙⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵔⵔⵙⵎ ⴷⵉ ⵚⵓⴳ-ⴰⵀⵔⴰⵙ ⴷ ⵟⴱⵙⵙⴰ ⴷ ⵟⵟⴰⵔⴼ ⵜⴰⴽⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓ ⵜⵓⵊⴷ ⵉ ⵓⵙⵔⵡⵍ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴰⴹ ⵖⵔ (16868) ⵍⵜⵔ. ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵄⵙⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵜⵉⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵖⴰⵏⵎ ⴷ ⵄⵉⵏ ⵟⵎⵓⵛⵛⵏⵜ ⴷ ⵍⵇⴰⵍⴰ ⴷ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴰⵣⴰⵍ ⵏ (49) ⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵀⴰⵊⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵜ ⵉⵅⴰⵍⴼⵏ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⴷⵉ ⵜⵉⴼⵍⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵖⴱⵉⵔⵉⵏ. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⵏ (23) ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵊⵔⵏ ⵅⴰⵍⴼⵏ ⴰⵚⴰⴹⵓⴼ ⴷⴳ ⵉ, ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵖⵉⵍⵉⵣⴰⵏ ⴷ ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ».
Lu: 46 fois
banner-aps