Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 20:11

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ : ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴷⵉⵎⵜ ⵢⴼⵙⵔ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵓⵏⴽⵔⵓⴼ
jeudi, 19 octobre 2017 10:22

ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ : ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴷⵉⵎⵜ ⵢⴼⵙⵔ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵓⵏⴽⵔⵓⴼ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵟⵙⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵚⴰⴹⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⵉ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵙⵖⵔ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴷⵉⵎⵜ, ⵟⵟⵉⵢⵢⴱ ⵍⵓⵃ, ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵎ ⵏ ⵓⵏⴽⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵄⴰⵡⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵜⵉ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵇⵇⵜⴰⵔⵃ ⵜⴰⵍⵙⵓⴷⴷⵙⵜ ⵉ ⵜⵙⵔⵙⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ, ⵖⴼ ⵍⵃⵚⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ..
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵓⵜⵍⴰⵢ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ-ⴰⵢⴰ ⵀ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴷⵔⵏⵜ ⵍⵎⴰⵚⴰⵕⵉⴼ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ ⵓⵏⴽⵔⵓⴼ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵢⵔⴼⴷ ⵛⵛⵕⵓⴹ ⵏ ⵓⵙⵜⴼⴰⴷⵉ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ-ⴰ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵙⵔⵙⵉⵜ ⵙⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵔ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵟⴱⴱⵇ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵅⴷⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⴽⵙⵉ-ⵏⵏⵙ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵖⴼ ⵓⵖⵉⵔ-ⵏⵏⵙ ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵛⵔⵉⴼ ⵏⴰⵣⵣⴰⵔ, « ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵀ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴳⴳⴷⵔ ⵜⴰⵍⵙⵓⴷⴷⵙⵜ ⵜⴰⵚⴰⴹⵓⴼⵉⵜ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⴰⵙⵜⵔⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵜⴽⴼⴼⵍ ⵙ ⵢⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵖⵔ-ⵙ ⵎⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ  ⵓⵙⵉⴷⴼ-ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ  ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵜⵉ ».
 
Lu: 39 fois
banner-aps