Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵍⴰⵖⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵢⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵚⴰⵔⵓⴼⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⵡⵄⵄⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵖⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ
mercredi, 18 octobre 2017 09:08

ⴰⵍⴰⵖⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ ⵢⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵚⴰⵔⵓⴼⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⵡⵄⵄⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵖⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⵙⵙⵜⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵄⴱⴰⴷⵓⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⵉ ⴷⴳ ⵉ, ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵖⴼ ⵓⵡⴽⴽⴷ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵃⵜⵜⵎ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ, ⵢⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵢⵏ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵚⴰⵔⵓⴼⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ, ⴷ ⵓⵄⵡⵡⴹ ⵏ ⵍⵅⵉⵔⴰⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⵡⵉⵏ-ⵀⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⵄⵄⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵖⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ.
 
ⵓ ⴷⴳ ⵉ ⵍ’ⴼⵓⵔⵓⵎ ⵢⵉⴳⵉⵜ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⵊⴰⵀⴷ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵊⴰⵀⴷⵏ ⵙ ⵍ’ⵎⵓⵏⴰⵙⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵀⵊⵔⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵎⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1961. ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵉⵍⴰⵖⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵄⴱⴰⴷⵓⵓ « ⵖⴼ ⵓⵡⴽⴽⴷ-ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵃⵜⵜⵎ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵍ, ⵢⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵢⵏ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵚⴰⵔⵓⴼⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴼ, ⴰⴷⵣⵉⵔⵉ, ⴷ ⵓⵄⵡⵡⴹ ⵏ ⵍⵅⵉⵔⴰⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵡⵡⵉⵏ-ⵀⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⵄⵄⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵖⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ». ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵀⵓⵍⵉⵜ ⵉ ⵢⴷⵣⵉⵔⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⴰⵖⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴰⴷⵓⵓ ⵜⵎⵓⵜⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵄⵄⵉⵜ ⵏⵜⵎⵍⵖⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵍⵓⵇⵇ-ⴰ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ.  ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴽⵜⵉ ⴱⵍⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵙⵔ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ ⵖⴼ ⵜⵎⵖⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ 17 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1961.
 
Lu: 24 fois
banner-aps