Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 20:09

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵎⵣⴷⵓⵖ : ⴰⴽⵎⵎⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵏⴷⴰⵀ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ
dimanche, 15 octobre 2017 15:09

ⴰⵎⵣⴷⵓⵖ : ⴰⴽⵎⵎⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⵎⵅⴰⵍⴰⴼⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵏⴷⴰⵀ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵍⵄⵓⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵄⴱⴷⴰⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵙ ⵟⵟⴼⵏ ⵙ « ⵍⴳⴳⴷⵔ » ⴷⴳ ⵉ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⴷⴳ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴽⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⴽⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵓⵔⵓⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵏⴷⴰⵀ ⵏ ⵓⵃⵔⵉⵛ.
 
ⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵓⵕⵥⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵊⵏⵢⵔ ⴰⵎⵉⵄⵎⴰⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵎⵎⵓⴳ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵎⴰⴼⴷⵉ ⵥⴰⴽⴰⵔⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ. ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵃⴹⵔⵉⵏ-ⴰⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ « ⵏⵟⵟⴼ ⵙ ⵍⴳⴳⴷⵔ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵓⵖ ⵓ ⵏⴳⴳⵓⵔ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⴽⴽⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⴽⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵓⵖ ».
Lu: 45 fois
banner-aps