Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:11

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴳⵣⴰⵔⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961 ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ
dimanche, 15 octobre 2017 12:57

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴳⵣⴰⵔⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961 ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴰⵢ ⵢⴱⴷⴰ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴳⵣⴰⵔⵉⵏ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961 ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵃⵜⵜⵎ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵙⴳ-ⵙⵏ.  
 
ⵟⵉⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ-ⵉⵜⵜ ⵟⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵟⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵖⴰⵏⵣⵓⵏ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⴰⵎⵙⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⵜⵜⵎⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ ⵜⵎⵃⵇ-ⵉⵜⵏ, ⵜⵇⵔⵙ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ, ⵜⵏⵖⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵏⵎⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵡⵉⵏ ⵙⴳ-ⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵍⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏ.
 
ⵟⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵥⵥⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ: ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵉⴹⴰ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵊⵔⵃⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵉⵄⵔⵇⵏ.
 
ⵟⴰⵏⴳⵣⴰⵔⵜ-ⴰ ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵜⵄⵕⴼ ⴰⵔⴰ ⵢⵙ-ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ-ⵜⵜ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⴷ « ⴰⵎⵃⴰⵇ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵓⴽⵔⵉⴹ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵣⵏⵉⵇ ⴷⴳ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ».
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⵎⴱⴰⴷⴷⵍ ⵖⴼ ⵜⵊⵔⵉⵎⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵉⴹⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⵖⴰⵍ-ⴷ-ⵎⴰⵔⵏ, ⵉⵍ-ⴷ-ⴼⵔⴰⵏⵛ). ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⴰⵏⵎⴰⴳⵔ-ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵖⴼ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵄⴷⴷⵉⵏ ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⴹⴰ, ⵍⴰ ⵏⵙⵙⵖⵔⴰⵇ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ » (2011) ⴷ ⵡⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⵓⵍⵉⴹⵉⵔ ⵍ ⵛⵓⵓⵔⵜ ⴳⵔⴰⵏⴷⵎⴰⵉⵙⵓⵏ, ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵙⵔⵜⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴹⵔⵢ-ⵖⴰⵍ ⴷ’ⵙⵙⵓⵏⵏ.
 
ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵖⴼ ⵜⵍⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵙⴰⵉⵏⵜ-ⵎⵉⵛⵀⵍ, ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⵣⵍⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵓⵓⴷⴰ. ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵓⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ 17 ⵟⵓⴱⵕ 1961.
 
Lu: 45 fois
banner-aps