Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:26

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴱⵓⵃⵊⵊⴰ ⵢⴼⵙⵔ ⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵍⵎⵄⴰⵡⵏⵖ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵜⵉⵏ
jeudi, 12 octobre 2017 13:38

ⴱⵓⵃⵊⵊⴰ ⵢⴼⵙⵔ ⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵍⵎⵄⴰⵡⵏⵖ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰⵜⵉⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵢⴼⵙⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴱⵓⵃⵊⵊⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵍⵉⵔⴱⵄⴰ, ⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⴼⴼⴰ ⵙⵉⴷⵍⵅⴹⵔ ⴱⵏⵣⵔⵔⵓⵓⵇⵉ, ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵍⵎⵛⴰⵡⵔⴰⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹⴹⵃⴷ ⵓⵍⵖⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ « ⵜⵔⴼⴷ ⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵣⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵍⵎⵄⴰⵡⵏⵖ ⵊⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴰⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.
 
ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵙⵙⵏⵄⵜ ⴰⵡⴽⴽⴷ-ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵃⵊⵊⴰ, ⵖⴼ ⵓⵡⵊⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴳⴳⴷⵔ ⵜⴰⵙⵖⵎⵉⵜ ⵜⴰⵍⵙⵓⴷⴷⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⵚⴰⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴻⵍⵢⵉⵏ ».
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵍⴰⵖⴰⵏ ⵢⵉⵖⵉⵔⵏ ⵢⵙⵙⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵃⵜⵜⵎ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵏ ⵟⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵟⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⵟⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵒⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.
Lu: 55 fois
banner-aps