Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⵉ ⵏⵖⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
mercredi, 11 octobre 2017 13:57

ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⵉ ⵏⵖⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⴰ ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵜⵓⴱⵔ, ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ-ⵜⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
‘’ⵙⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 01 ⵜⵓⴱⵔ 2017 ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⵎⵉⵀⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴳⵔⵡ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵓⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵙⵎⴰⴳⵉⵏ ⵉⵏⴰⵖⴰⵢⵏ-ⵏⵏⵉ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
‘’ⴰⵔⵎⵎⴰⵖ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴳ. ⵢⵓⵓⵛⴼ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⴽⵄⴽⵄ, ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1993, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴱ. ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⵎⵉⴷ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1995, ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵎ. ⴽⴰⵔⵉⵎ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵃⴰⵎⵣⴰ, ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2005, ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵟ. ⵔⴷⵓⵓⴰⵏ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴱⵓ ǧⵄⴼⵔ, ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2007 ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵔ. ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⴹⵔⴷⴰⵄ’’. 
 
Lu: 66 fois
banner-aps