Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴱⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵔⴽⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ
mercredi, 11 octobre 2017 11:53

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴱⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵔⴽⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵊⵊⴰⵒⵓⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⴰⵙⴰⵢⴰ ⴼⵓⵊⵉⵡⴰⵔⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴰⵖⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴱⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵉⵣⵓⵍ ⴰⴳⵔⵔⵣ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⵔ ⵡⵡⴹⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⵎⵉ ⵢⵎⵍⴰⵍ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵊⵊⴰⵒⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵢⴷⵔⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵙⵉ ⴰⴼⵉⴼ, ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⴰⵢⴰ ⴼⵓⵊⵉⵡⴰⵔⴰ ⵖⴼ ‘’ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⴳⵔⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵊⵊⴰⵒⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⵙⵢⴰ ⵖⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 55 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵡ-ⵏⵙⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵊⵊⴰⵒⵓⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴰⵖⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴱⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.
 
‘’ⵎⵍⴰⵍⵏⵜ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴹⵔⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ’’, ⵙ ⵍⴼⵔⵃ ⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⴰⵢⴰ ⴼⵓⵊⵉⵡⴰⵔⴰ.
Lu: 34 fois
banner-aps