Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:12

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵟⵟⴼⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
mardi, 10 octobre 2017 13:27

ⵟⵟⴼⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵟⴼⵏⵜ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴹⵉⴼ, ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵟⵟⴼⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵜⵓⴱⵔ 2017, ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴹⵉⴼ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5)’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ‘’ⵟⵟⴼⵏⵜ, ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⴱⴱⴰⵢ, ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ, 7,7 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, 6.200 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴷ 5,08 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ’’.
 
Lu: 39 fois
banner-aps