Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:13

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ: ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵀⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ
lundi, 02 octobre 2017 18:55

ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ: ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵀⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵀⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⵓⵎⵍ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 01 ⵜⵓⴱⵔ 2017 ⴷⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵀⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⴷⵡⴰⵡⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ‘’ⵟⵟⴼⵏⵜ ⴷⴳ ⵟⵉⵏⴷⵓⴼ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3), ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵜ, ⵍⵡⴰⴷ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 7) ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⴱⴱⴰⵢ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ, 1.500 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ, 77,2 ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⴷⴷⵅⵅⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ 2,76 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ’’, ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ‘’ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⵏ ⵙⴰ (07) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵀⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵅⵏⵛⵍⵜ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5)’’.
 
Lu: 86 fois
banner-aps